Skip to content

DEFACTORING Pénzügyi Szolgáltató Rt.

Fontos tudnivalók

Elszámolási és forintosítási információk

Tájékoztatjuk, hogy a fogyasztói kölcsönszerződések elszámolásával kapcsolatos részletes tájékoztatás az MNB honlapján az alábbi linkre kattintva érhető el:

(2014. évi XL. törvény a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről)

http://mnb.hu/fogyasztovedelem/vezeto-hirek/elszamolasi-es-forintositasi-informaciok

Tájékoztatjuk, hogy a fentiekben hivatkozott törvény szerinti elszámolást az eredeti hitelező pénzügyi intézménynek kell elvégeznie az alábbiak szerint.

1) Amennyiben a törvény hatálya alá tartozó fogyasztói kölcsönszerződés felmondására 2009. július 26. napját követően került sor, úgy az elszámolást követően az elszámolásról az eredeti hitelező pénzügyi intézmény értesítést, tájékoztatást küld az elszámolással érintett fogyasztók részére, amelyre a jogszabályi rendelkezések alapján

  • deviza alapú szerződés esetén 2015.03.01.-2015. április 30. napjáig,
  • forint alapú szerződés esetén 2015. szeptember 30. napjáig

van lehetősége az eredeti hitelező pénzügyi intézménynek, kivéve, amennyiben a per 2015. március 1. után fejeződik be, úgy a befejezést követő 60 napon belül kell megérkeznie az elszámolásnak.

2) Amennyiben a törvény hatálya alá tartozó fogyasztói kölcsönszerződés felmondására 2009. július 27. napját megelőzően került sor, és az ebből eredő követelést a Követeléskezelő érvényesíti, az eredeti hitelező pénzügyi intézmény akkor számol el, ha a fogyasztó igazolja, hogy a kölcsönszerződésből eredő, engedményezett követelését a Követeléskezelő érvényesíti. A fogyasztó az igazolás elkészítését a Követeléskezelőtől a Követeléskezelő részére személyes, vagy postai úton történő kérelem előterjesztésével kezdeményezheti (részletesen lásd „Követeléskezelő által kiadandó igazolás minta” cím alatt).

A Követeléskezelő az engedményezést követő időszakra vonatkozó elszámolást kizárólag az eredeti hitelező pénzügyi intézmény elszámolási értesítője, tájékoztatója alapján, és az ügyfél elszámolásra irányuló kérelme alapján végzi el, a kérelem átvételét követően 30 napon belül.

Követeléskezelő által kiadandó igazolás minta

Tájékoztatjuk, hogy a követeléskezelő a fogyasztó kérésére igazolást állít ki arról, hogy a 2009.07.26. napján vagy azt megelőzően megszűnt fogyasztói kölcsönszerződésből eredően fennálló, a pénzügyi intézmény által rá engedményezett követelést a követeléskezelő a fogyasztóval szemben érvényesíti.

Az igazolást, a kérelmet ügyfélfogadási időben személyesen benyújtó fogyasztó részére haladéktalanul helyben (1122 Budapest, Ráth György u. 56.), egyéb esetekben a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül köteles a követeléskezelő a fogyasztó rendelkezésére bocsátani.

Igazolás minta:

Túlfizetés kifizetése

Amennyiben társaságunk elszámolása eredményeként túlfizetés kerül megállapításra, annak összegét társaságunk az alábbi nyomtatványon előterjesztett kérelemnek megfelelően a bejelentett bankszámlaszámra utalja át.

Nyilatkozat túlfizetés kifizetéséhez:

Igény bejelentő a követeléskezelővel történő elszámoláshoz

A fogyasztó a pénzügyi intézmény által kiállított elszámolási tájékoztatás alapján igényelheti a követeléskezelőtől, hogy a követeléskezelő a fogyasztóval szemben fennálló követelésével számoljon el, figyelembe véve az elszámolás általános polgári jogi szabályait és a fogyasztónak nyújtott esetleges kedvezményeket.

Kérjük, hogy kérelméhez csatolja a pénzügyi intézmény által kiállított elszámolási tájékoztatást. Tájékoztatjuk, hogy az elszámolásokra nem egyszerre kerül sor, a pénzügyi intézmények a fogyasztókat különböző időpontban értesítik. A határidőkről az MNB honlapján az alábbi linkre kattintva, illetve kölcsönnyújtója honlapján tájékozódhat.

http://mnb.hu/fogyasztovedelem/vezeto-hirek/elszamolasi-es-forintositasi-informaciok

Az igénybejelentő mintakérelme elérhető a DEFACTORING Zrt. ügyfélfogadási helyiségében – 1122 Budapest, Ráth György u. 56. – ügyfélfogadási időben, továbbá azt a DEFACTORING Zrt. a fogyasztó kérésére elektronikus vagy postai úton az igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül megküldi a fogyasztó részére.

Mintakérelem:

Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk az elszámolást a fogyasztó benyújtott kérelmére, a törvényi rendelkezéseknek megfelelően annak benyújtásától számított 30 napon belül végzi el.

Felhívjuk fogyasztóink figyelmét, hogy társaságunk az elszámolást kizárólag az adott követelést társaságunkra engedményező bank vagy más pénzügyi intézmény által a fogyasztónak megküldött elszámolás alapján, annak ismeretében tudja elvégezni.

Egyéb dokumentumok:

Adatváltozást bejelentő nyomtatvány minta:

(Amennyiben a fogyasztó lakóhelye eltér a fogyasztói kölcsönszerződésben megjelölttől vagy az általa utoljára bejelentett lakóhelytől.)

Panasz

Abban az esetben amennyiben a fogyasztó elszámolás iránti kérelmének előterjesztését követő 30 napon belül társaságunk nem, illetve késve küldte meg az elszámolást, továbbá amennyiben az elszámolás tartalmával a fogyasztó nem ért egyet (ebben az esetben kérjük, pontosan jelölje meg, melyik résszel nem ért egyet, milyen adat-, számszaki vagy egyéb hibára hivatkozik), úgy a fogyasztó panasszal élhet.

Tájékoztatjuk, hogy törvényi rendelkezés alapján az elszámolással kapcsolatos panasz kizárólag írásban terjeszthető elő:

  • postai úton a DEFACTORING Zrt. 1122 Budapest, Ráth György u. 56. postacímen;
  • ügyfélfogadásra nyitva álló, 1122 Budapest, Ráth György u. 56. cím alatti helyiségünkben;
  • telefaxon a 06 (1) 489-4799 fax számon;
  • elektronikus levélben panasz@defactoring.hu e-mail címen.

Az elszámolással kapcsolatos panasz megtételére szolgáló nyomtatványt letölthető az alábbi linken, illetve kérheti annak postai, illetve elektronikus megküldését az panasz@defactoring.hu címre írt elektronikus levéllel, vagy ügyfélszolgálatunkon. A nyomtatvány használata nem kötelező.

Panasz bejelentő:

Az elszámolással kapcsolatos panasz benyújtására társaságunk elszámolásának átvételét követő vagy az elszámolás elkészítésére nyitva álló határidő elteltét követő 30 napon belül van lehetősége. Ezen időtartam elteltét követően abban az esetben terjeszthet elő panaszt, ha annak megtételében akadályoztatva volt. Ez esetben az akadályoztatás megszűnésétől számított 30 napon belül, de legkésőbb a panasz benyújtására nyitva álló határidőt követő 90 napig terjesztheti elő panaszbeadványát, az akadályoztatás tényét azonban igazolnia kell. Akadályoztatás esetén kérjük, hogy ennek igazolását panasz beadványához csatolja!

Ha a panasz előterjesztésére határidőben nem kerül sor, az a törvényi rendelkezés alapján úgy tekintendő, hogy az elszámolásban foglaltakat a fogyasztó elfogadja.

A panaszra Társaságunk a panasz kézhezvételét követő 60 napon belül küldi meg indokolással ellátott válaszát.

Amennyiben az Ügyfél a panaszbeadványra kapott válasszal nem ért egyet, vagy 60 napon belül nem kap választ, a Magyar Nemzeti Bank mellett működő Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti.

PÉNZÜGYI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET ELŐTTI ELJÁRÁS

Ha a fogyasztó a DEFACTORING Zrt.-nek az elszámolással kapcsolatosan közölt álláspontjával nem ért egyet és az elszámolást továbbra is vitatja, vagy nem kapott elszámolást és szerinte annak elszámolási kötelezettsége fennáll, továbbá ha panaszát annak elkésettsége miatt a DEFACTORING Zrt. érdemi vizsgálat nélkül elutasította, a 2014. évi XL. törvény 22. § – 29. § rendelkezései alapján kérelemmel fordulhat a Pénzügyi Békéltető Testülethez.

A kérelem az erre rendszeresített és kötelezően alkalmazandó nyomtatványon a benne foglalt állítások igazolása érdekében mellékelt okiratokkal együtt nyújtható be a kormányablakoknál vagy közvetlenül a Pénzügyi Békéltető Testülethez. Amennyiben nem ezeken a nyomtatványokon történik a benyújtás, a Pénzügyi Békéltető Testület hiánypótlás keretében felhívja a kérelmezőt, hogy a nyomtatvány használata által érvényesítse jogait és pótolja a hiányt.

A kérelmek benyújtásához alkalmazandó nyomtatványok elérhetők továbbá a DEFACTORING Zrt. ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségében (1122 Budapest, Ráth György u. 56.) vagy kérhetők a Pénzügyi Békéltető Testülettől (levélcím: 1539 Budapest BKKP Pf.: 670; Telefon: +36-1 489-9700), illetve letölthetők az elszámolásra kötelezett pénzügyi szolgáltatók (www.defactoring.hu), valamint a Magyar Nemzeti Bank (http://mnb.hu) és a Pénzügyi Békéltető Testület honlapjáról (http://www.mnb.hu/bekeltetes) is.

A kérelem irányulhat a panasz elkésettségére, az elszámolási kötelezettség fennállásának megállapítására és az elszámolás tartalmának vitatására adathiba vagy adathiány esetén, valamint ez utóbbi vitatásakor a jelzáloghitelek és az ingatlanlízing ügyletek kapcsán a forintosításra is.

  1. Amennyiben a DEFACTORING Zrt.az elszámolással kapcsolatos panaszt elutasította, azonban a fogyasztó az elszámolást továbbra is vitatja, a benyújtott kérelemben be kell mutatnia a helytelen adatot, illetve számítási hibát és annak okát is. Ennek feltétele, hogy a kérelmező rendelkezzen az ügylettel kapcsolatban minden olyan információval és adattal, melynek segítségével a pénzügyi szolgáltató által küldött elszámolást és módosított szerződést ellenőrizni tudja és a számítási hiba, ha van, azonosítható. Erre az esetre a „151. Kérelem helyes elszámolás megállapítása tárgyában” c. nyomtatvány alkalmazandó. Amennyiben a kérelem nem tartalmazza a számítási hiba bemutatását és annak okát sem jelöli meg a kérelmező, a Pénzügyi Békéltető Testület a kérelmet hiánypótlásra visszaküldi, és határidő tűzésével felszólítja a kérelmezőt a jelzett hiányok pótlására. Ha a hiányosságok pótlása az adott határidőre nem történik meg vagy a hiányt a kérelmező nem pótolta, a Pénzügyi Békéltető Testület a kérelmet elutasítja, és az eljárást lezárja.

Az eljárás kezdeményezésére szolgáló formanyomtatvány minta az alábbi elérhetőségen található:

http://www.mnb.hu/letoltes/151-kerelem-helyes-elszamolas-megallapitasa-targyaban05-18-3.pdf 

  1. Ha a DEFACTORING Zrt. az elszámolással kapcsolatos panaszt arra hivatkozással utasította el, hogy az elkésett, a fogyasztó jogorvoslattal élhet, amennyiben megítélése szerint panaszát határidőben nyújtotta be, azt mégis elutasította a pénzügyi szolgáltató annak érdemi vizsgálata nélkül. Kérheti, hogy a Pénzügyi Békéltető Testület állapítsa meg, hogy a panasz nem volt elkésett, így annak elutasítása nem volt jogszerű és kötelezze a pénzügyi szolgáltatót arra, hogy a panaszeljárást folytassa le, ennek keretében a panasszal érdemben foglalkozzon. E kérelem esetében a kérelmezőnek meg kell indokolnia, hogy a panasza miért nem volt elkésett és mellékelnie kell minden olyan dokumentumot, mely állításának bizonyítását célozza. Erre az esetre a „152. Kérelem panaszeljárás lefolytatása tárgyában” c. nyomtatvány alkalmazandó.

Az eljárás kezdeményezésére szolgáló formanyomtatvány minta az alábbi elérhetőségen található:

http://www.mnb.hu/letoltes/152-kerelem-helyes-elszamolas-megallapitasa-targyaban05-18-2.pdf

3. Amennyiben a fogyasztó az elszámolási kötelezettség fennállásának megállapítása érdekében kezdeményez eljárást, a „153. Kérelem elszámolási kötelezettség fennállásának megállapítása tárgyában” c. nyomtatvány alkalmazandó. Ebben az esetben is indokolnia kell, hogy az elszámolási kötelezettség mely jogszabály alapján és miért áll fenn, valamint a kérelemhez csatolnia kell minden olyan iratot, melyből megállapítható, hogy mely fogyasztói kölcsönszerződés vonatkozásában és miért van elszámolási kötelezettsége a pénzügyi szolgáltatónak.

Az eljárás kezdeményezésére szolgáló formanyomtatvány minta az alábbi elérhetőségen található:

http://www.mnb.hu/letoltes/153-kerelem-elszamolasi-kotelezettseg-fennallasanak-megallapitasa-targyaban05-18-2.pdf

A Pénzügyi Békéltető Testület eljárása a fogyasztó számára eredménytelen panaszkezelési eljárás végeztével a DEFACTORING Zrt. elutasító válaszának kézbesítésétől számított 30 napon belül kezdeményezhető. Ha a fogyasztó a kérelem benyújtásában akadályoztatva volt, az akadály megszűnésétől számított 30 napon belül, de legkésőbb a kézbesítéstől számított 6 hónapon belül kezdeményezheti az eljárást. Az akadályoztatás tényét igazolni szükséges.

A Pénzügyi Békéltető Testület eljárása ingyenes, de az eljárással kapcsolatban esetlegesen felmerült fogyasztói költségek megtérítésére nincs mód. A fogyasztó magát személyesen vagy meghatalmazott útján képviselheti, meghatalmazott bárki lehet. Az eljárásban csak abban az esetben tart meghallgatást a Pénzügyi Békéltető Testület, ha azt a kérelmező vagy a pénzügyi szolgáltató írásban kéri, egyéb esetben meghallgatás nélkül dönt.

A Pénzügyi Békéltető Testület eljárását 90 napon belül köteles befejezni. Ez a határidő a hiánytalan kérelem beérkezésétől kezdődik, így értelemszerűen abba a hiánypótlás időtartama nem számít bele. Hiánytalan kérelem esetén a Pénzügyi Békéltető Testület az eljárást megindítja, azaz a kérelmet és annak mellékleteit az érintett pénzügyi szolgáltatónak megküldi és felhívja arra, hogy 15 napon belül válasziratban nyilatkozzon, hogy a kérelemben foglaltakat hogyan értékeli, van-e egyezségi ajánlata. Kéri továbbá a pénzügyi intézményt, hogy az elszámolást küldje meg és közvetlenül közölje válaszát és esetleges egyezségi ajánlatát a kérelmezővel is.

A Pénzügyi Békéltető Testület a jövőben is törekszik majd arra, hogy lehetőség szerint a felek állapodjanak meg és az elszámolás tekintetében közöttük egyezség jöjjön létre. Ha ez sikerül, a Pénzügyi Békéltető Testület az egyezséget jóváhagyja, ha nem, döntést kell hoznia. Az elszámolás vitatása esetén döntése lehet a kérelem elutasítása, amennyiben a pénzügyi szolgáltató általi elszámolás helyes volt, illetve a szerződésmódosítási kötelezettségének eleget tett; vagy a kérelemben foglaltaknak részben vagy egészben helyt ad és megállapítja a helyes elszámolást, a szerződés helyes tartalmát és kötelezi a pénzügyi szolgáltatót annak végrehajtására. A döntés mindkét fél számára kötelező.

A Pénzügyi Békéltető Testület döntésével szemben, annak érdemében, azaz a döntés megváltoztatása érdekében, bíróság előtti jogorvoslatnak van helye. E jogorvoslat is kérelem formájában kezdeményezhető és szintén az e célra rendszeresített nyomtatványokon nyújtható be. A nyomtatványok elérhetők a pénzügyi intézmények ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben vagy kérhetők a Pénzügyi Békéltető Testülettől (levélcím: 1539 Budapest BKKP Pf.: 670; Telefon: +36-1 489-9700), illetve letölthetők az elszámolásra kötelezett pénzügyi szolgáltatók, valamint a Magyar Nemzeti Bank (http://mnb.hu) és a Pénzügyi Békéltető Testület honlapjáról (http://www.mnb.hu/bekeltetes) is.

A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Békéltető Testülete hatáskörébe utalt határozatok bírósági felülvizsgálata iránti kérelmek űrlapjainak letöltésére a 11/2015. (VI. 15.) IM rendeletben foglaltak alapján itt van lehetőség:

birosag.hu/kozerdeku-informaciok/deviza-es-forinthitelek-elszamolasi-es-forintositasi-jogorvoslatai

Az űrlapok alkalmazása 2015. július 8. napjától kötelező.

A jogorvoslatot kezdeményező kérelmeket a Pénzügyi Békéltető Testülethez kell benyújtani, de az adott ügyben illetékes bíróságnak kell címezni. Ha jogorvoslati jogával bármelyik érintett fél él, a Pénzügyi Békéltető Testület határozata nem végrehajtható mindaddig, amíg az illetékes bíróság e kérelem tárgyában döntést nem hoz. A bíróság előtti jogorvoslat nemperes eljárásban, a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes törvényszék székhelyén működő járásbíróságon – a Fővárosi Törvényszék illetékességi területén a Pesti Központi Kerületi Bíróságon – zajlik.

Elszámolás másolatának igénylése

Jelen kérelem pénzügyi intézményhez történő benyújtásával az elszámolás másolatát az az adós, kezes vagy zálogkötelezett kérheti, akinek a részére a pénzügyi intézmény az elszámolást nem köteles közvetlenül megküldeni (elszámolás másolatára jogosult személy). 

Igény bejelentő az elszámolás másolatának megküldéséhez