Skip to content

DEFACTORING Pénzügyi Szolgáltató Rt.

Fontos tudnivalók

Pénzügyi alapfogalmak

Az a természetes személy, egyéni vállalkozó, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet, akinek, amelynek a Defactoring Zrt.-vel szemben fizetési kötelezettsége áll fenn.

A teljesítés elmaradása esetén az önálló bírósági végrehajtó intézkedik a végrehajtási eljárás keretében lefoglalt ingóság(ok) és ingatlan(ok) árverés keretében történő értékesítéséről. Az értékesítéssel az adós tulajdonjoga az adott vagyontárgy felett megszűnik.

Ha a felajánlott vételár nem éri el a kikiáltási árat, azt fokozatosan lejjebb kell szállítani, ingó esetén a becsérték 35%-áig, ingatlan esetén becsérték 50%-áig. Lakóingatlanra legalább a kikiáltási ár 70%-ának megfelelő összeggel tehető érvényes vételi ajánlat, ha az adósnak ez az egyetlen lakóingatlana, lakóhelye ebben van, és a végrehajtási eljárás megindítását megelőző 6 hónapban is ebben volt.

Ingatlan árverési értékesítése jelenleg kizárólag elektronikus úton történik.

Jegybanki (központi banki) irányadó kamat. pl. a Magyar Nemzeti Bank, a Svájci Nemzeti Bank vagy az Európai Központi Bank alapkamata.

Az a személy, akinek a kölcsön fedezetéül szolgáló vagyontárgy pl. ingatlan a tulajdonát képezi és vállalja a kölcsönszerződésben, hogy annak értékéig felel a követelés megfizetéséért. 

A gépjármű- és alkatrészárak katalógusa gyári, illetőleg piaci információk alapján.

A fizetési meghagyásos eljárás pénzfizetésre irányuló közjegyzői nemperes eljárás, amelyre akkor kerül sor, ha a társaság felszólításai és a megállapodásra való törekvés sikertelen. 

A fizetési meghagyás végrehajtás terhe mellett a követelés teljesítésére szólít fel, ellene a kötelezett fél 15 napon belül jogorvoslati kérelmet (ún. ellentmondást) nyújthat be. Ellentmondás benyújtása esetén az eljárás polgári perré alakul át. Ha a kötelezett nem terjeszt elő ellentmondást, a fizetési meghagyás jogerőre emelkedik és végrehajtható.

A zártörés a Büntető törvénykönyvben szabályozott bűncselekmény. Aki a végrehajtási eljárás során a lefoglalásnál használt pecsétet eltávolítja vagy megsérti, illetve aki a lefoglalt dolgot elvonja a végrehajtás alól (pl: eladja, eltünteti, megrongálja) zártörést követ el. 

Kezességi szerződéssel a kezes arra vállal kötelezettséget, hogy amennyiben a kötelezett nem teljesít, úgy maga fog helyette a jogosultnak teljesíteni. A kezesség két formája: a készfizető és sortartó kezesség. A kölcsönszerződésben általában készfizető kezes kerül feltüntetésre, aki nem követelheti, hogy a jogosult a tartozást először az adóstól kísérelje meg behajtani, a tartozás megfizetéséért ugyanolyan módon és mértékben felel a saját vagyonával, mint az adós.

A lakás és más – nem lakás céljára szolgáló – helyiség kiürítésére, átadására vagy használatára irányuló kötelezettség végrehajtására az önálló bírósági végrehajtó jogosult.

Költségnek nevezzük azon pénzösszeget, amely a behajtással kapcsolatosan keletkezik pl. közjegyzői okiratba foglalás költsége, nemperes és peres eljárás költségei, végrehajtással kapcsolatos költségek stb.

A kötelezettek mindazok, akik a kölcsön, lízing megfizetéséért a jogosulttal szemben felelősek. Pl. adós, adóstárs(ak), kezes(ek), akik teljes vagyonukkal felelnek, és a dologi kötelezett(ek), akik az általuk tulajdonolt vagyontárgy pl. ingatlan erejéig felelősek a követelés visszafizetéséért. 

A követelés különféle szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerződésből pl. hitelszerződésből jogszerűen eredő, pénzértékben kifejezett fizetési igény.

A kamat a pénz, vagyis a tőke szolgáltatásának az ára. Megkülönböztetünk ügyleti és késedelmi kamatot. Az ügyleti kamat vagy szerződéses kamat szabad megállapodás tárgya (pénzintézeteknél eltérő), a késedelmi kamat egyfajta büntetőkamat, amely csak késedelmes fizetés esetén számolható fel és a késedelembe esés időpontjától jár. Ennek mértéke is változó, alapvetően a hitelszerződésben szabályozott mérték, ha ez a tétel nem szerepel a szerződésben, akkor a hitelező üzletszabályzatában megtalálható mérték.

A polgári ügyek körében felmerült jogvitát a bíróság peres eljárás keretében, erre irányuló kérelem esetén bírálja el. Célja, hogy a természetes személyek és más személyek vagyoni és személyi jogaival kapcsolatban felmerült jogviták pártatlanul kerüljenek eldöntésre. A bíróság ítélete jogerőre emelkedés után végrehajtható.

A bíróságok, más szervek határozatait, illetve egyes okiratokon alapuló követeléseket (pl. közokiratba foglalt hitel és/vagy zálogszerződés) önkéntes teljesítés hiányában végrehajtás útján kell végrehajtani. Végrehajtásnak akkor van helye, ha a határozat kötelezést tartalmaz, jogerős, vagy előzetesen végrehajtható és a teljes határidő letelt.

A végrehajtást a jogosult kezdeményezi és a bíróság, illetve a végrehajtható okiratot kiállító szerv az adós lakóhelye szerinti végrehajtó számára adja át a végrehajtható okiratot, amely alapján az adós jövedelmére, ingóságaira, ingatlanaira is kiterjedhet az eljárás. A végrehajtási eljárás költségei és az eljáró végrehajtót megillető jutalék megfizetésére az adós köteles.

A tartozás teljes kiegyenlítése a végrehajtás bármely szakaszában lehetséges.

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény szerint a pénzügyi szolgáltató szervezet olyan ügyféllel létesíthet üzleti kapcsolatot, hárommillió-hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó készpénzre (forint, valuta), aki az azonosságát igazoló okmányait a pénzintézetnek bemutatja, és akinek az azonosítását a pénzügyi szolgáltató szervezet elvégzi.

Ha a kötelezett kamattal és költséggel is tartozik, és a fizetett összeg az egész tartozás kiegyenlítésére nem elég, azt elsősorban a költségre, azután a kamatra és végül a főtartozásra számoljuk el.